EEA grants

O projektu

Hlavním řešitelem projektu „Monitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000“ (dále Projekt monitoringu) je Hnutí DUHA Olomouc, partnery projektu jsou: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Správa Krkonošského národního parku, Správa národního parku České Švýcarsko a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Cílem projektu bylo přinést věrohodné informace o výskytu velkých šelem především v našich severních sudetských pohořích od Jeseníků až po Krušné hory, kde monitoring zatím neprobíhal systematicky. Mapování šelem probíhálo také v karpatském regionu (Beskydy a Bílé Karpaty) a zvláštní pozornost byla věnovaná na celém území ČR kočce divoké. Při monitoringu byly sledovány pobytové znaky šelem, mapovatelé instalovali fotopasti, při analýze biologických vzorků získaných při stopování pomohly moderní molekulárně genetické metody a všechny získaná data byla hodnocena v rámci speciálních habitatových modelů.

Výsledky projektu

V rámci projektu proběhl zatím nejrozsáhlejší systematický monitoring velkých šelem na území ČR.  V období 7/2015–6/2016 bylo pomocí fotopastí a zjišťování pobytových znaků zmapováno 241 kvadrátů 5 × 5 km o celkové rozloze 6 025 km2. Výskyt rysa ostrovida byl věrohodně potvrzen v 37 kvadrátech na 925 km2, výskyt vlka obecného na rozloze 650 km2 a výskyt medvěda hnědého v 8 kvadrátech na území 200 km2. Výskyt kočky divoké byl sledován fotopastmi a chlupovými pastmi celkem 24 Evropsky významných lokalitách. Bohužel se v rámci projektu nepodařilo prokázat její výskyt v žádné EVL, ale kočka byla zaznamenána nedaleko EVL Beskydy a Bílé Karpaty.

Dále byla zkoumána genentická variablita rysa ostrovida a vlka obecného v kontextu středoevropských populací a analyzovány detailní příbuzenské vazby identifikovaných jedinců v rámci ČR.

Výsledky byly prezentovány na závěrečné konferenci v Kokořínském dole v říjnu 2016 a později detailně publikovány v odborné studii hodnotící aktuální výskyt velkých šelem a ve 44 plánech pro monitoring. Podařilo se také získat data z širšího území ČR, proběhlo celkem 8 seminářů pro veřejnost a pro lepší zapojení dobrovolníků i profesionálních mapovatelů do monitoringu jsme vyvinuli mobilní aplikaci Shelmon.

Realizátoři projektu

 HNUTÍ DUHA OLOMOUC

MIROSLAV KUTAL

Miroslav Kutal vystudoval Systematickou biologii a ekologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a doktorské studium v oboru Ekologie lesa na Mendelově univerzitě v Brně, kde nadále částečně působí. Od roku 2002 je v Hnutí DUHA Olomouc koordinátorem projektů ochrany a monitoringu velkých šelem, v současné době také koordinátorem celé olomoucké pobočky Hnutí DUHA.  Dále se věnuje přípravě odborných i popularizačních článků o velkých šelmách, spolu s dalšími odborníky napsal knihu  Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku. Také dohlíží na to, aby úřady při ochraně přírody rozhodovaly férově a věcně správně. Miroslav Kutal je českým zástupcem Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE), expertní skupiny Mezinárodního svazu ochrany přírody (Species Survival Commission při IUCN). V rámci Projektu monitoringu má na starost celkovou koordinaci odborných aktivit, komunikaci s partnery a zpracování výstupů z monitoringu. 

 

 

Michal Bojda

MICHAL BOJDA

Nejčastěji ho najdete na pomezí moravských a slovenských Javorníků, které jsou jeho domovem. Na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně dokončil studium učitelství přírodopisu a zeměpisu. Projektu monitoringu a ochrany velkých šelem se věnuje od roku 2005. Od července 2008 pracuje v olomoucké pobočce Hnutí DUHA jako vedoucí školních osvětových programů o velkých šelmách. Je také členem ČSOP Radhošť v Rožnově pod Radhoštěm. Ve volném čase se věnuje sportu a toulkám po moravských a slovenských Karpatech. V rámci Projektu monitoringu se podílí na terénním monitoringu v Beskydech, Javorníkách a Bílých Karpatech.  

 

 

MARTIN VÁŇA

Do projektu ochrany velkých šelem v Beskydech se zapojil v roce 2004 jako dobrovolník Vlčích hlídek. Od roku 2005 se v užším organizačním týmu podílí na koordinaci monitorovacích akcí. Na projektu je částečně zaměstnaný od roku 2008. Na starosti má zejména zpracování nálezových dat velkých šelem a distribuci osvětových materiálů. Absolvoval Aplikovanou ekologii na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. V navazujícím stupni studoval obor Ochrana a tvorba krajiny na Univerzitě Palackého v Olomouci, který nedokončil. Od roku 2012 je šťastným otcem. V rámci Projektu monitoringu se podílí na terénním monitoringu v Beskydech, Javorníkách a Bílých Karpatech a anlýze dat v GIS.

 

Jiří BenešJIŘÍ BENEŠ

Služebně nejmladší člen týmu Hnutí DUHA Olomouc se k monitoringu na „plný úvazek“ dostal přes svou účast na šumavských Rysích hlídkách. V Projektu monitoringu má na starosti koordinaci terénního monitoringu v Jeseníkách, Beskydech, Javorníkách a Bílých Karpatech. Také je zodpovědný za přípravu školení pro nové dobrovolníky Vlčích hlídek. Ochraně velkých šelem věnuje i svůj volný čas. Mimo jiné je koordinátorem a lektorem vzdělávacích projektů Setkání s rysem a Setkání se šelmami.

 

 

Barbora Chmelinová

BARBORA HERTLOVÁ

Vystudovala obor Ochrana tvorba životního prostředí (Mgr. i Bc.) na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde aktuálně pokračuje v doktorském studiu (téma: Dlouhodobé změny klimatu a jejich vliv na horské bezlesí). V Hnutí DUHA Olomouc má od roku 2014 má na starosti péči o zeleň, především řízení o kácení dřevin a ochraně ploch zeleně. Dlouho se také věnovala environmentální výchově a komunikaci s veřejností. Ve svém volném čase nejraději bloumá po horách a obdivuje se přírodě. Nejčastěji ji potkáte na jesenických kopcích nebo na zahrádce, kterou se snaží zakládat v permakulturním stylu. Je manažerkou Projektu monitoringu.

 

JOSEFA VOLFOVÁ

Vystudovala bakalářský obor Ochrana životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, nyní dokončuje magisterské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci. V Hnutí DUHA Olomouc působí od roku 2011, má na starost přípravu popularizačních článků o velkých šelmách. Vedle toho pracuje v národní kanceláři Hnutí DUHA v Brně jako koordinátorka Rysích hlídek na Šumavě a v Pošumaví a v organizaci ALKA Wildlife jako pracovnice projektu Trans-Lynx zaměřeného na ochranu a monitoring šumavské populace rysa ostrovida. V rámci Projektu monitoringu měla v roce 2015 na starosti veřejnou komunikaci a tento web.

SIMONA HORKÁ

Po téměř ročním pobytu v sousední Vídni se nakonec rozhodla pro práci a dokončení studia v Brně. V letech 2009-2011 koordinovala olomoucký zpravodaj Ekologické listy, v roce 2012 nastoupila do periodika Sedmá generace, kde pracuje dodnes. Starala se 3 roky o dárce Hnutí DUHA a od ledna 2016 má na starosti opět v Hnutí DUHA Olomouc, webové stránky Šelmy.cz přípravu popularizačních textů a e-zpravodaje o velkých šelmách. V rámci Projektu monitoringu má na starosti veřejnou komunikaci a tento web.

 

 

Martin Koudelka

MARTIN KOUDELKA

Má na starost vše co se týká financí organizace, finanční administrace a koordinace projektů, účetnictví. V našem týmu působí od roku 2013. Absolvent oboru Podnikové finance a obchod na VUT v Brně. Ve volném čase se toulá po horách a lesích, fotografuje, cestuje (hlavně směrem východním) nebo ho najdete na místech, kde se staví a tvoří z dřeva,hlíny,slámy... Koordinuje dobrovolnický projekt v Rumunsku. Je hlavním administrátorem Projetku monitoringu.

 

 

 

KRKONOŠSKÝ NÁRODNÍ PARK

Jiří Flousek

JIŘÍ FLOUSEK

Vystudoval systematickou zoologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde absolvoval rovněž postgraduální studium. Od roku 1981 pracuje na Správě Krkonošského národního parku ve Vrchlabí - na různých pozicích útvaru ochrany přírody, zodpovědných za směrování ochrany přírody v Krkonoších, přípravu plánů péče o národní park a dalších koncepčních dokumentů, koordinaci výzkumu, po celou dobu však především jako zoolog. Věnuje se ekologii obratlovců, zejména ptáků a savců. Zastupuje ČR ve Vědeckém výboru Bonnské konvence, zaměřené na ochranu migrujících živočichů. Téměř 40 let je členem České společnosti ornitologické; spoluzakládal občanské sdružení Namasté Nepál podporující chudé nepálské ženy a děti. V rámci Projektu monitoringu má starosti koordinaci monitoringu velkých šelem v Krkonoších.

 


JAKUB ŠIMURDAJakub Šimurda

Absolvoval obor Lesní inženýrství na Lesnické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Nyní pokračuje doktorským studiem oboru Zoologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2007-10 působil jako strážce ochrany přírody Krkonošského národního parku, od roku 2010 jako zoolog a kurátor přírodovědeckých sbírek Krkonošského muzea Správy KRNAP, kde se zabývá sbírkotvornou činností a správou sbírkových fondů botanika, geologie a zoologie, ale i tvorbou muzejních výstav s přírodovědnou tématikou a publikační činností. Odborně se zaměřuje zejména na ekologii ptáků, ale věnuje se i faunistice ostatních obratlovců a vybraných bezobratlých. V rámci Projektu monitoringu se spolupodílí na terénním monitoringu a jeho koordinaci na území Krkonošského národního parku.

 

AOPK ČR - SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO

PETR KAFKA

Petr Kafka vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2012 pracuje jako zoolog na Správě Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Ačkoliv je jeho specializací především ornitologie, věnuje se v rámci své pracovní náplně i dalším skupinám živočichů včetně velkých šelem. V rámci Projektu monitoringu se spolupodílí na sběru terénních dat a je kontaktní osobou pro území CHKO Broumovsko.

 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Jana PospíškováJANA POSPÍŠKOVÁ

V rámci projektu má na starosti terénní monitoing kočky divoké. Výběr oblastí, instalace fotografických a chlupových pastí na více jak dvou desítkách evropsky významných lokalit má za cíl vystopovat tuto enigmatickou šelmu, jejíž výzkum ztěžuje mimo jiné křížení s populací domácích koček. Jana vystudovala zoologii na Univerzitě Karlově a kočkami divokými se zabývá již od roku 2005. Tehdy ještě netušila, že se hledání kočky divoké stane její velkou vášní. Jana je hlavní autorkou habitatového modelu pro výskyt tohoto druhu v ČR a na Slovensku. Ve volném čase spravuje facebookový profil "Hledá se kočka divoká" a webové stránky www.kockadivoka.cz.

 
Dušan RomportlDUŠAN ROMPORTL

Dušan Romportl je odborným asistentem Katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Dlouhodobě se věnuje tématům krajinné ekologie, zejména klasifikaci krajiny, změnám krajinného pokryvu a jeho struktury, dále se zabývá otázkami vztahu prostředí a distribuce organismů. Na různých prostorových škálách se zabývá modelováním potenciální distribuce druhů a možnostmi jejich šíření v kontextu fragmentace krajiny. V rámci Projektu monitoringu je zodpovědný koordinaci geografických aktivit a vytvoření habitatových a disperzních modelů zájmových druhů velkých šelem.

 

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pavel HulvaPAVEL HULVA

Pavel Hulva vystudoval molekulární biologii a zoologii na Univerzitě Karlově v Praze. V současnosti je docentem zoologie, přednáší na PřF UK v Praze a OsU v Ostravě. Zabývá se zejména evoluční biologií, molekulární ekologií a ochranářskou genetikou savců (netopýrů, šelem, kopytníků, hmyzožravců a dalších skupin). Zajímá ho integrace evoluční genetiky s dalšími disciplínami, například při výzkumu ostrovních populací, hybridizace, vzniku nových druhů nebo jejich změn v antropocénu. V současnosti věnuje mnoho úsilí studiu populační a ochranářské genetiky vlka obecného. Ve volném čase i pracovně rád navštěvuje přírodu Karpat, ve které vyrůstal.


 

Barbora Černá Bolfíková

BARBORA ČERNÁ BOLFÍKOVÁ

Barbora získala magisterský i doktorský titul na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2010 působí jako odborná asistentka na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze, kde se věnuje výzkumu populační genetiky volně žijících i domestikovaných živočichů s důrazem na hybridizační události a evoluci druhů. Dlouhodobě se věnuje výzkumu savců, především hmyzožravců, poloopic a psovitých šelem. V současnosti je taktéž členkou vlčího týmu na Ostravské univerzitě, podílí se na laboratorním zpracování sesbíraných vzorků a vyhodnocování genetických analýz.

 

 

Barbora TurbakováBARBORA TURBAKOVÁ

Bára se od roku 2008 účastní jako dobrovolnice Vlčích hlídek. Po absolvování bakalářského oboru Ekologická a evoluční biologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity se začala ve své diplomové práci v navazujícím magisterském studiu věnovat neinvazivní genetice karpatské populace rysa ostrovida. V současnosti pokračuje tématem „Ochranářská genetika rysa ostrovida ve střední Evropě“ v doktorském studiu na téže fakultě pod vedením doc. Josefa Bryji. Hlavními cíly bude charakterizování neutrální genetické variability a zjištění genetické struktury karpatské populace rysa a porovnání genetické variability této populace s jinými evropskými populacemi vzniklými reintrodukcemi. Ve volném čase se věnuje přírodě, cestování a sportu.


Vendula WioznicováVENDULA WOZNICOVÁ

Vendula vystudovala bakalářský i magiserský obor Systematická biologie a ekologie na Ostravské univerzitě v Ostravě, kde v současné době pokračuje v doktorském studiu pod vedením doc. Pavla Hulvy a zabývá se tématem "Neinvazivní monitoring vlka obecného ve střední Evropě".
Snaží se získat více informací o genealogické struktuře, prostorovém chování, roli antropogenních změn krajiny, úmrtnosti a potenciální hybridizaci s domestikovanou formou u populace vlka obecného v Karpatech.
Ve volném čase se věnuje kynologii, pomáhá v místním mysliveckém sdružení a honebním společenství, fotografuje a navštěvuje beskydskou přírodu.

 

 NÁRODNÍ PARK  ČESKÉ ŠVÝCARSKO

NPCSPracovníci Správy národního parku České Švýcarsko se podílejí na monitoringu velkých šelem ve svém zájmovém území. V říjnu na Správě parku probhěl seminář Hnutí DUHA Olomouc, kde byly představena metodika monitoringu pomocí fotopastí a stopování.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr