EEA grants

Závěrečná konference o monitoringu velkých šelem zaznamenala úspěch

27.10.2016, Šelmy.cz

Závěrečné konference projektu „Monitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000“ se 25. 10. 2016 zúčastnilo padesát odborníků z celé České republiky, kapacita sálu v Kokořínském dole tak byla zcela zaplněna. Na akci přijeli především zoologové z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky – Správ CHKO Broumovsko či Kokořínsko – Máchův kraj a dalších, správ národních parků, vědci z Mendelovy univerzity v Brně, České zemědělské univerzity v Praze a pracovnci z neziskových organizací, hlavně Hnutí DUHA.

Pavel Hulva: Genetika vlka obecného v ČR v kontextu střední Evropy

Celkem proběhlo 10 přednášek, každá trvala přibližně půl hodiny. Nejvíce účastníky zaujal příspěvek Pavla Hulvy z Ostravské univerzity o genetice vlka obecného v kontextu střední Evropy a Petra Kafky ze Správy CHKO Broumovsko o aktuálních škodách na hospodářských zvířatech způsobených vlkem obecným. Následná diskuze byla především směřována na praktickou stránku využitelnosti zákona o náhradách škod a o realizovatelnosti opatření proti napadání stád vlkem. Velkou překážku viděli účastníci v dlouhé době vyplácení náhrad škod postiženým hospodářům po samotném útoku vlka na stádo.

 

Barbora Turbaková: Genetika rysa ostrovida v ČR v kontextu střední Evropy

Velmi zajímavou diskuzi jsme mohli slyšet i po přednáškách věnovaných konkrétním druhům velkých šelem. Jak přednášející, tak účastníci polemizovali především nad udržením genetické variability v případě našich populací velkých šelem a nakolik je či bude reálné doplňovat místní genofond dalšími reintrodukcemi. Taková otázka nastala hlavně při přednášce Josefy Volfové z Hnutí DUHA, která však novou reintrodukci dalších jedinců rysa na Šumavu označila jako poslední variantní řešení této situace. Důležitá je podle ní hlavně osvěta veřejnosti, která povede k úbytku pytlačení v okrajovém areálu šumavské populace rysa. Stejné příčiny úbytku a ohrožení uvedl i Michal Bojda k populaci rysa v Beskydech nebo Pavel Hulva k populaci vlka v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.

Nechyběly také přednášky o genetických analýzách vlka obecného a rysa ostrovida, výsledcích potravních analýz, infekcích volně žijících velkých šelem, akustickém monitoringu či celkovém vyhodnocení výskytu velkých šelem.

Na konferenci zazněly následující příspěvky odborníků:

Strukturovaný monitoring velkých šelem v ČR (M. Kutal & M. Váňa)

Fotomonitoring rysa ostrovida v CHKO Beskydy (M. Bojda & M. Kutal)

Aktuální poznatky o rozšíření a početnosti česko-bavorsko-rakouské populace rysa ostrovida (J. Volfová)

Genetika vlka obecného v ČR v kontextu střední Evropy (P. Hulva, B. Černá Bolfíková a kol.)

Genetika rysa ostrovida v ČR v kontextu střední Evropy (B. Turbaková a kol.)

Habitatová analýza a predikční model šíření velkých šelem v ČR (D. Romportl a kol.)

Monitoring a status kočky divoké v ČR (J. Pospíšková)

Předběžné výsledky potravních analýz velkých šelem (M. Duľa)

Parazitární infekce volně žijících velkých šelem (J. Juránková)

Akustický monitoring savců pomoci stacionárních diktafonů (T. Krajča)

Aktuální škody na hospodářských zvířatech způsobené vlkem obecným (P. Kafka a kol.)

Zásadní vysledky projektu budou představeny ve studii, kterou najdete ke stažení na tomto webu.

BARBORA HERTLOVÁ

Tento projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr