EEA grants

Mapování velkých šelem v Beskydech: počty zvířat stagnují

25.4.2016, Hnutí DUHA Olomouc a AOPK ČR

Dvaatřicáté mapování rysů, vlků a medvědů v Beskydech, které proběhlo v únoru, potvrdilo, že počty těchto vzácných zvířat v posledních letech stagnují. Podle hrubého odhadu se v Moravskoslezských Beskydech a Javorníkách pohybuje minimálně 10 dospělých rysů, 5 dospívajících mláďat a 3 vlci, jejichž rozlehlé teritorium zahrnuje kromě CHKO Beskydy i Slezské Beskydy a pohraniční území Slovenska a Polska. Výskyt medvěda byl prokázán v Javorníkách - 3 zaznamenaná pozorování se týkají stejného jedince [1].

„Počty rysů v Beskydech a Javorníkách jsou v posledních pěti letech stabilní: pohybuje se zde kolem deseti dospělých jedinců, ale fluktuace zvířat je značná. Fotopasti nám ukázaly, že jen 2 dospělí rysi z deseti se zde pohybují déle než čtyři roky. Zároveň existují oblasti, kde navzdory dobrým podmínkám se rysi nevyskytují vůbec, což svědčí o tom, že potenciál velkých šelem není v Beskydech zcela využit,“ říká Miroslav Kutal, koordinátor monitoringu velkých šelem z Hnutí DUHA Olomouc.

„Beskydské šelmy jsou velmi zranitelné. Náhlá a trvalá zmizení pravidelně pozorovaných jedinců z míst, kde se předtím trvale vyskytovali, svědčí o tom, že i v současné době představuje největší hrozbu pro rysa, vlka a medvěda pytláctví. Neméně zásadní je vliv dopravy, zejména na mladá nezkušená zvířata. V roce 2015 byla zřejmě v důsledku ztráty matek usmrcena na silnicích v CHKO Beskydy dvě rysí koťata,“ vysvětluje Dana Bartošová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Správa CHKO Beskydy.

Rys Král, nejdéle sledovaný rys v Javorníkách, foto únor 2016

Mapování velkých šelem se letos zúčastnilo kolem 80 profesionálních a dobrovolných ochránců přírody. Organizovala je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy [2]. Letošní hodnocení se opíralo o terénní nálezy z mapování s přihlédnutím k dlouhodobějším poznatkům a o aktuální údaje Hnutí DUHA, které má k dispozici záznamy z fotopastí [3]. Byli zjištěni také další vzácní a chránění živočichové - vydra říční, jeřábek lesní, strakapoud bělohřbetý, datlík tříprstý, žluna šedá, datel černý, ledňáček říční, puštík bělavý, krkavec velký.

Výsledky mapování budou uloženy do centrální databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a využity při rozhodování v ochraně přírody. AOPK ČR děkuje všem účastníkům mapování - profesionálním pracovníkům AOPK ČR, dobrovolným strážcům CHKO Beskydy, dobrovolníkům Vlčích hlídek a ČSOP a partnerům ze Slovenska – Správě CHKO Kysuce.

CHKO Beskydy je jednou z klíčových jádrových oblastí s výskytem velkých savců, které jsou v současné době vymezovány na území ČR v rámci projektu Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR (EHP-40). Na podporu a zachování migrační prostupnosti krajiny, bude vymezena tzv. vrstva biotopů zvláště chráněných druhů velkých savců s vymezením kritických oblastí, kam bude možné cílit ochranná opatření [4].

Poznámky:

[1 Hodnocení aktuálního stavu šelem se opíralo nejen o aktuální terénní nálezy z mapování, ale také o poznatky nedávno ukončeného projektu AOPK ČR „Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy“ a projektů ZO ČSOP Salamandr a Hnutí DUHA.

[2] Čtyřdenní mapování výskytu velkých šelem organizované každoročně AOPK ČR - RP Správa CHKO Beskydy je součástí pracovní náplně AOPK ČR a účastní se ho především profesionální pracovníci AOPK ČR a dobrovolní strážci. Při této akci AOPK ČR spolupracuje s Hnutím DUHA, jehož členové se mapování rovněž účastní.

Hnutí DUHA provádí nezávisle na AOPK ČR monitoring velkých šelem v rámci projektů „Monitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000“ a „Zvyšování povědomí veřejnosti o nutnosti ochrany biodiverzity v ČR“, podpořených grantem z Lichtenštejnska, Islandu a Norska. Více na www.monitoring.selmy.cz

[3] Fotopasti v Beskydech a Javorníkách za tuto zimu zachytily přes 200 návštěv rysů. Výběr nejlepších snímků zašleme na vyžádání. Mapování velkých šelem probíhá v rámci projektů „Monitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000“ a „Zvyšování povědomí veřejnosti o nutnosti ochrany biodiverzity v ČR“, podpořených grantem z Lichtenštejnska, Islandu a Norska.

[4] Více o projektu zde.

 

Kontakt:

Dana Bartošová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Beskydy, e-mail: dana.bartosova@nature.cz

Miroslav Kutal, Hnutí DUHA Olomouc, e-mail miroslav.kutal@hnutiduha.cz

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, e-mail karolina.sulova@nature.cz

Práce Hnutí DUHA Olomouc na ochraně a monitoringu velkých šelem probíhá i díky podpoře individuálních dárců – Přátel velkých šelem. Přidejte se prosím také na www.selmy.cz/podpora.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr